Samorząd uczniowski

PRZEWODNICZĄCA: Oliwia Bielak

Z-CA PRZEWODNICZĄCEJ: Katarzyna Kołodziej

SEKRETARZ: Daria Klóska

OPIEKUNOWIE: mgr Aneta Lompart i ks. Tomasz Starzec

 

Cele i założenia działalności Samorządu Uczniowskiego:

Nadrzędnym celem tego programu jest integracja środowiska szkolnego: uczniów, rodziców, nauczycieli i innych pracowników szkoły.

Idea samorządności będzie wprowadzana poprzez:

 • tworzenie warunków do rozwoju samodzielności i samorządności uczniów poprzez wyrabianie poczucia odpowiedzialności za podjęte zadania,
 • budowanie pozytywnego, sprzyjającego uczeniu się klimatu w szkole,
 • rozwój zainteresowań naukowych, sportowych i artystycznych,
 • tworzenie warunków indywidualnego i grupowego działania na rzecz innych (wolontariat, akcje charytatywne),
 • tworzenie silnej więzi między wszystkimi uczniami,
 • zapobieganie przemocy i agresji w szkole i poza szkołą oraz aktom wandalizmu,
 • dbanie o mienie szkolne i dobre imię szkoły,
 • budowanie poczucia odpowiedzialności, szacunku i tolerancji,
 • urzeczywistnienie idei wolności poprzez rozumienie i poszanowanie elementarnych praw człowieka,
 • kształtowanie zdrowego i bezpiecznego stylu życia i inspirowanie harmonijnego rozwoju,
 • integrowanie wychowawczych działań szkoły i rodziny oraz środowiska lokalnego,
 • kultywowanie tradycji i obrzędów szkolnych.